Oznámenie o kontrole platenia úhrady

Ak Vám bol zaslaný list „Oznámenie o kontrole platenia úhrady“, RTVS ako vyberateľ úhrady v súčinnosti s dodávateľom elektriny kontrolou zistil, že Vás neeviduje v evidencii platiteľov úhrady s údajmi, ktoré sú uvedené v liste. 

Ako postupovať

V zmysle novelizovaného zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.4.2008 do 30.6.2023 ak ste boli evidovaný u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny v rodinnom dome/byte, vznikla Vám povinnosť platiť úhradu RTVS.

Od 1.7.2023 sa zrušila povinnosť platiť úhradu RTVS. 

Z menu vyberte ako postupovať: 

Úhradu RTVS som doteraz neplatil

V zmysle novelizovaného zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.4.2008 do 30.6.2023 platiteľom úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

Povinnosť uhrádzať poplatok RTVS vznikla v rodinnom dome/byte bez ohľadu na to, či sa na odbernom mieste zdržiavate, kde máte trvalý pobyt a taktiež bez ohľadu na výšku spotrebovanej elektriny.

Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, teda od kedy ste evidovaný u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny v odbernom mieste.

Úhradu RTVS za kontrolované odberné miesto elektriny už platím, v evidencii RTVS je moje meno

V prípade, ak ste za kontrolované odberné miesto už uhrádzali poplatok RTVS pod iným evidenčným číslom /variabilným symbolom, ktoré je evidované na Vaše meno, žiadame Vás o oznámenie tejto skutočnosti vyplnením návratky, ktorú nájdete na www.uhrady.rtvs.sk/navratka.

Úhradu RTVS za kontrolované odberné miesto elektriny už platím, ale v RTVS je evidovaná iná osoba

V zmysle novelizovaného zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.4.2008 do 30.6.2023 povinnosť uhrádzať poplatok RTVS vznikla fyzickej osobe, ktorá je evidovaná u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny v rodinnom dome/byte. V prípade, ak za kontrolované odberné miesto platila poplatok RTVS iná fyzická osoba ako fyzická osoba, ktorá bola odberateľom elektriny, túto skutočnosť je potrebné oznámiť a preukázať vyberateľovi úhrady vyplnením kontaktného formulára na uhrady.rtvs.sk/navratka.

Úhradu RTVS už platím, ale za iné odberné miesto elektriny

V zmysle novelizovaného zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.7.2021 do 30.6.2023 platiteľ úhrady, ktorý bol evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platil úhradu len raz, bez ohľadu na počet jeho odberných miest, avšak vznik tejto skutočnosti je platiteľ povinný vyberateľovi úhrady oznámiť.
Ak ste odberateľom elektriny vo viacerých odberných miestach, túto skutočnosť je potrebné oznámiť na uhrady.rtvs.sk/navratka.

Som osoba s ŤZP

V zmysle novelizovaného zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.4.2008 do 30.6.2023 v prípade, ak ste fyzická osoba, ktorá je evidovaná u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny v rodinnom dome/byte a zároveň ste aj osobou, ktorá je uznaná za ŤZP, vznikol Vám nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS. 

Upozorňujeme, nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS nevzniká automaticky.

Nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti.

Ak ste osobou, ktorej vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS, oznámte nám túto skutočnosť na uhrady.rtvs.sk/navratka.

Na kontrolovanom odbernom mieste má trvalý pobyt osoba s ŤZP

V zmysle novelizovaného zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.4.2008 do 30.6.2023  od povinnosti platiť úhradu  bol oslobodený platiteľ, ak žil v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá mala na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt a vznik tejto skutočnosti oznámil vyberateľovi úhrady.

Upozorňujeme, nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS nevzniká automaticky.

Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti.

Ak Vám vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS z dôvodu, že na kontrolovanom odbernom mieste má trvalý pobyt osoba s ŤZP, oznámte nám túto skutočnosť na uhrady.rtvs.sk/navratka.

Som poberateľ dôchodkových dávok

V zmysle novelizovaného Zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.1.2020 do 30.6.2023 od povinnosti platiť úhradu bol oslobodený platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.

Upozorňujeme, nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS nevzniká automaticky, pretože v zmysle menovaného zákona nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti.

Nárok na oslobodenie od platenia úhrady RTVS mali v zmysle vyššie uvedeného poberatelia:

-starobného dôchodku

-invalidného dôchodku

-vdovského dôchodku

-sirotského dôchodku.

Ak Vám vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS z dôvodu poberania dôchodku, oznámte nám túto skutočnosť vyplnením formulára na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk/domacnosti/odhlasenie

Som príjemca pomoci v hmotnej núdzi

V zmysle novelizovaného Zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.1.2020 do 30.6.2023 od povinnosti platiť úhradu bol oslobodený platiteľ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámil vyberateľovi úhrady.
Upozorňujeme, nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS nevzniká automaticky. 

Nárok na oslobodenie vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti. 

Ak Vám vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi, oznámte nám túto skutočnosť vyplnením formulára na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk/navratka.

Som nezamestnaný, evidovaný na úrade práce, dávku v hmotnej núdzi nepoberám

Ak ste nezamestnaný a/alebo ste evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ale nepoberáte dávku v hmotnej núdzi, nevzniká Vám nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS.

Kontrolované odberné miesto elektriny je chalupa / záhradná chata

V zmysle novelizovaného Zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.4.2008 do 30.6.2023  povinnosť uhrádzať poplatok RTVS vznikla za odberné miesto v rodinnom dome/byte. Ak odberné miesto je chalupa, záhradná chata, pozemok alebo garáž oznámte nám túto skutočnosť na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk/navratka.

Upozorňujeme, že ak odberné miesto je v katastri nehnuteľností alebo na liste vlastníctva klasifikované ako rodinný dom/byt, aj napriek tomu, že využívate nehnuteľnosť ako chalupu, vznikla Vám v období od 04/2008 do 06/2023 povinnosť uhrádzať poplatok RTVS.

Odberné miesto je rozostavaná stavba

Ak kontrolované odberné miesto je rozostavaná stavba, od právoplatnosti stavebného povolenia až do kolaudácie nehnuteľnosti Vám nevzniká povinnosť uhrádzať poplatok RTVS.

Na preukázanie skutočnosti, že odberné miesto nie je skolaudované, žiadame Vás o zaslanie stavebného povolenia cez kontaktný formulár na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk/kontakty/kontakt-domacnosti .

Povinnosť prihlásiť sa do evidencie platiteľov a uhrádzať poplatok RTVS Vám vznikne po kolaudácii nehnuteľnosti.

Prečo ste mi neposlali oznámenie o kontrole platenia úhrady už skôr?

V zmysle Zákona 340/2012 Z. z. povinnosť písomne oznámiť vznik povinnosti platiť úhradu vzniká platiteľovi úhrady, nie vyberateľovi úhrady. 

Podľa § 7 menovaného zákona odseku 1): Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, teda povinnosť platiť úhradu vo výške 4,64€ mesačne Vám ako platiteľovi vzniká od nasledujúceho mesiaca, od kedy ste evidovaný u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny na odbernom mieste.

V zmysle § 9 Zákona 340/2012 Z. z. odseku 7) Vám ako platiteľovi úhrady vznikla povinnosť do 30 dní oznámiť vyberateľovi úhrady vznik povinnosti platiť úhradu za služby verejnosti, teda prihlásenie sa do evidencie platiteľov a uhrádzanie poplatku RTVS je ponechané na platiteľovi úhrady.

Pretože ste si nesplnili zákonom stanovenú povinnosť a neprihlásili ste sa do evidencie platiteľov tak, ako stanovuje menovaný zákon, do evidencie platiteľov ste boli prihlásený na základe kontroly platenia úhrady podľa § 8 tohto zákona . Dlh Vám bol vyčíslený v zmysle menovaného zákona od vzniku povinnosti platiť poplatok RTVS.

Vyberateľ úhrady je povinný vykonávať kontrolu platenia úhrady (podľa § 8 Zákona 340/2012 Z. z.), ktorá sa vykonáva priebežne a ktorou prihlási tých platiteľov, ktorí sa neprihlásili do evidencie platiteľov sami.  

Som príjemcom materského / rodičovského príspevku

Ak ste príjemcom materského / rodičovského príspevku a spĺňate podmienku platiteľa úhrady, nevzniká Vám nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS a vzniká Vám povinnosť uhrádzať poplatok RTVS vo výške 4,64€ mesačne.

Môžem dlh uhradiť postupne? / Je možné požiadať o splátkový kalendár?

Vyberateľ úhrady poskytuje platiteľom dohodu o postupnom uhradení nedoplatku na minimálne 3 mesiace, maximálne však do konca roka 2023. Žiadosť o postupné uhradenie nedoplatku môžete vyberateľovi úhrady poslať cez kontaktný formulár na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk/kontakty/kontakt-domacnosti.

Ako platiť úhradu 

Úhrady sa platia na číslo účtu RTVS:
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol: Vám pridelený variabilný symbol uvedený v liste 


Možnosti zaplatenia úhrady 

Úhradu je možné zaplatiť: 

- prevodný príkaz na účet RTVS 

- platobná karta 

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac