Časté otázky pre domácnosti

Časté otázky o novelizovanom zákone č. 340/2012 Z. z. účinného od 1.4.2008 do 30.6.2023.


Kto má povinnosť platiť úhradu

Kto je povinný platiť úhradu za služby verejnosti?

Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste v byte alebo v rodinnom dome.

Vo Vašej platbe za elektrinu nie je zahrnutý poplatok za úhradu RTVS. RTVS sa platí platbou na účet RTVS alebo prostredníctvom služby SIPO (položka "Rozhlas a televízia RTVS").

Prihlásenie na platenie úhrady

Povinnosť prihlásiť sa do evidencie platiteľov vzniká fyzickej osobe, ktorá je evidovaná u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny v rodinnom dome/byte.

Prihlásiť sa je možné aj prostredníctvom online prihlášky, alebo Slovenskou poštou. 

Od kedy mám povinnosť platiť úhradu

Povinnosť platiť úhradu vzniká od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom ste sa stali odberateľom elektriny. Príklad: odberateľ elektriny od 16.7.2015, povinnosť platiť úhradu vzniká od 1.8.2015

Dôchodcovia

Som dôchodca a presťahoval som sa na novú adresu, kde som sa stal odberateľom elektriny. Na pôvodnej adrese som bol oslobodený od platenia poplatku RTVS z dôvodu poberania dôchodku. Je potrebné preukázať nárok na oslobodenie z dôvodu poberania dôchodku aj na novej adrese?
Pokiaľ ste sa stali odberateľom elektriny v novom odbernom mieste elektriny a máte v zmysle zákona nárok na oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu poberania dôchodku, máte povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť vyberateľovi úhrady. V písomnom oznámení je potrebné uviesť: údaje o fyzickej osobe, ktorá je poberateľom dôchodku v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo; zároveň je potrebné oznámiť vyberateľovi úhrady údaje aktuálneho odberateľa elektriny v rozsahu : meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa odberného miesta a EIC kód odberného miesta.

Vlastním byt/dom, v ktorom nebývam, ale som odberateľ elektriny. V byte/dome žije moja mama, ktorá je poberateľkou dôchodku a nežije s osobou zárobkovo činnou. Mám nárok na oslobodenie?
Nie, nevzniká Vám nárok na oslobodenie, pretože platiteľ úhrady, teda odberateľ elektriny nie je poberateľom dôchodku. Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.

Som poberateľom výsluhového dôchodku, mám nárok na oslobodenie?
Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa § 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok), poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi  vyberateľovi úhrady. V prípade, ak ste poberateľom výsluhového dôchodku, nevzniká Vám v zmysle zákona 340/2012 Z. z. nárok na oslobodenie.

Som odberateľ elektriny a zároveň poberám dôchodok. Na odbernom mieste má môj syn trvalý pobyt, je zárobkovo činný, ale nebýva so mnou v spoločnej domácnosti. Mám nárok na oslobodenie od platenia úhrady?
Ak nemáte pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežijete v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a ste poberateľom dôchodkových dávok, vzniká Vám nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS ak vznik tejto skutočnosti vyberateľovi úhrad oznámite. 

Som dôchodca, odberateľ elektriny a stále pracujem / a moja manželka pracuje. Mám nárok na oslobodenie od platenia úhrady?
Nie, pretože od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.

Ak pracujete, čiže máte pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nie ste od povinnosti platiť úhradu RTVS v zmysle zákona č. 340/2012 Z.z. oslobodený.
Ak Vaša manželka žijúca v spoločnej domácnosti pracuje, nie je možné si uplatniť nárok na oslobodenie v zmysle §5 ods.1 b) zákona č. 340/2012 Z.z.

Sadzba úhrady

Základná sadzba úhrady je 4,64 eur za každý, aj začatý kalendárny mesiac. 

Oznámenie o kontrole platenia úhrady

Bližšie informácie, ak ste dostali Oznámenie o kontrole platenia úhrady

Oslobodenie z dôvodu ŤZP

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.

Bližšie informácie o odhlásení z dôvodu ŤZP.

Ako často sa platia úhrady

Ako často a do ktorého dňa v mesiaci je povinnosť platiť úhradu za služby verejnosti?
Úhradu je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného mesiaca.
Úhradu je možné platiť aj štvrťročne, polročne alebo ročne, v takomto prípade je potrebné zaplatiť do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca daného obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí (napríklad za 2. štvrťrok treba zaplatiť do konca apríla).

Mesačná periodicita: 4,64 € 
- splatná do posledného dňa príslušného mesiaca.

Štvrťročná periodicita: 3 x 4,64 € 
- splatná do 31.1, 30.4., 31.7. a 31.10.

Polročná periodicita: 6 x 4,64 € 
- splatná do 31.1. a 31.7.

Ročná periodicita: 12 x 4,64 € 
- splatná do 31.1.

Iní poskytovatelia TV signálu

Využívam služby káblovej televízie alebo satelitného signálu (Skylink, UPC, Freesat, Magio, Digi TV, Orange, Antik a pod.), musím platiť úhradu za služby verejnosti?
Ak ste odberateľ elektriny, vzniká Vám zo zákona povinnosť platiť úhradu. Úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS sa platí bez ohľadu na výber Vášho poskytovateľa TV signálu.

Na aký účet sa platia úhrady?

Úhrady sa platia na číslo účtu RTVS:
Číslo účtu: 7000 333 333 / 8180
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
konštantný symbol: 0558.
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: Váš variabilný symbol
Variabilný symbol (VS) pre zamestnávateľa je vytvorený z čísiel 88 + Vaše IČO.
Ak Vaše IČO je 12345678, potom Váš VS je 8812345678.

V prípade, že Vaše IČO nemá 8 čísel, potom za čísla 88 doplňte toľko 0, aby počet čísel vo vytvorenom VS bol 10 (napr. pre IČO 123456 postupujte takto: 88 + 00 + 123456, Váš VS je 8800123456).

Viac odberných miest

Bývam v rodinnom dome s bratom, pričom on je vlastníkom domu a keďže je aj odberateľom elektriny, tak bude platiť poplatok za služby verejnosti poskytované RTVS on. Ja vlastním iba garáž v tomto rodinnom dome, kde je tiež odberné miesto. Budem platiť aj ja aj brat?

Garáž nie je bytom ani rodinným domom, preto za garáž platiť nebudete. Platiť bude iba odberateľ elektriny v rodinnom dome, v zmysle uvedeného, Váš brat.

Chcela by som vedieť, keď mám chalupu (rodinný dom) a som aj tam prihlásená na odber elektriny, budem tiež platiť 2x úhradu za služby verejnosti?
Platiteľ  úhrady, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len raz, bez ohľadu na počet jeho odberných miest, avšak vznik tejto skutočnosti je platiteľ povinný vyberateľovi úhrady oznámiť

Upozornenie: Odberateľ elektriny musí byť jedna a tá istá osoba

Bližšie informácie o odhlásení z dôvodu viacnásobného odberu.

Zdedený byt alebo rodinný dom

Mam 18 rokov a som študentka gymnázia, zdedila som byt po starej mame, ktorý je už na mňa napísaný, ale samozrejme že ho ešte neplatím, platia ho rodičia. Ja bývam stále s rodičmi. Rodičia platia úhradu za služby verejnosti na trvalej adrese, mám teda aj ja platiť úhradu za zdedený byt?
V prípade, že ste odberateľkou elektriny v zdedenom byte, vzniká Vám povinnosť v zmysle zákona 340/2012 Z.z. platiť úhradu.

Spoločná domácnosť

Bývam s rodičmi - dôchodcami. Oni sú majiteľmi domu a jedinými platcami za energie. Za platiteľa som sa prihlásila ja. Ako postupovať ďalej, budeme platiť obaja, alebo sa mám odhlásiť?
Pretože odberateľmi elektriny sú rodičia, znamená to, že v zmysle zákona sú platiteľmi úhrady oni. Vzhľadom k tomu, že žijú s osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, budú povinní sa prihlásiť do evidencie a platiť úhradu vo výške 4,64€ mesačne. Ak osoba, ktorá žije v takejto domácnosti, nie je odberateľom elektriny, ale aktuálne úhradu zaň platí, je povinná sa odhlásiť z evidencie platiteľov.

S manželom vlastníme bezpodielovo 4 nehnuteľnosti, 3 faktúry za elektrinu chodia na manželove meno a 1 faktúra na moje meno. Trvalé bydlisko máme obaja rovnaké v jednej nehnuteľnosti. Koľkokrát by sme mali platiť úhradu za služby verejnosti?
Povinnosť platiť úhradu má zo zákona každá fyzická osoba, ktorá je odberateľom elektriny v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo rodinnom dome.
Odberateľ (manžel), ktorý ma tri odberné miesta elektriny, platí úhradu len za jedno odberné miesto, avšak je povinný túto skutočnosť vyberateľovi úhrady oznámiť. Bližšie informácie k oznámeniu viacnásobného odberu nájdete na odkaze Viacnásobný odber.
Odberateľ (manželka), ktorý je odberateľom elektriny v jednom odbernom mieste, vzniká mu zákonná povinnosť platiť úhradu za toto odberné miesto. Zákon sa nevzťahuje na vlastníctvo nehnuteľnosti, ale na odberateľa elektriny.

Rozostavaná stavba

Elektrická prípojka je zriadená na stavebnom pozemku, vzniká povinnosť platiť úhradu odberateľovi elektriny?
Povinnosť platiť úhradu nevzniká, pretože sa nejedná o byt alebo rodinný dom. Pokiaľ zašlete stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, počas tohto obdobia Vám nevzniká povinnosť platiť úhradu za dané odberné miesto elektriny. 

Povinnosť sa prihlásiť sa do evidencie platiteľov vzniká po kolaudácii stavby, pretože platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

Kontrola predpisov a platieb online

Pomocou Vášho webového účtu si viete online skontrolovať predpisy na úhradu a vaše platby.

Prihlásiť sa na svoj webový účet môžete prostredníctvom "Môj účet".

V prípade, že nemáte vytvorený svoj účet, zaregistrujte sa. Pre registráciu si pripravte svoje evidenčné číslo SIPO alebo Variabilný symbol.

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac