Súdne vymáhanie doplatku

Rozhlas a televízia Slovenska eviduje nedoplatok na úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS v zmysle zákona č.340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS (ďalej len zákon).
Bola vám zaslaná výzva na úhradu nedoplatku vrátane prehľadu predpisov a platieb. V zmysle zákona ste povinný nedoplatok zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia.

Ak ste nedoplatok nezaplatili, RTVS si nedoplatok vymáha súdnym konaním. 

Predkladáme bližšie informácie k súdnemu konaniu. 

Ako postupovať

Z menu vyberte ako postupovať: 

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Návrh na vydanie platobného rozkazu Vám bol zaslaný, pretože Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len RTVS) kontrolou vykonanou v zmysle § 8 novelizovaného zákona č. 340/2012 Z. z. zistil, že platiteľ ku dňu podania návrhu na súd nezaplatil úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (ďalej len úhradu RTVS). V zmysle § 10 ods. 1) a 3) menovaného zákona platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu podľa § 7, je v omeškaní so zaplatením úhrady. Ak platiteľ úhrady ako fyzická osoba nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote 30 dní od doručenia výzvy, je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu podľa §10 odsek 3 (resp. ods. 4 pre Zamestnávateľov) Zákona 340/2012 Z. z.. RTVS písomnou výzvou odoslanou prostredníctvom Slovenskej pošty vyzval platiteľa na zaplatenie omeškanej úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s jej odoslaním. Pretože platiteľ neuhradil dlh v zmysle výzvy na úhradu nedoplatku, vyberateľ úhrady bol povinný postupovať podľa § 10 odseku 5) nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty a poštových sadzieb, si uplatnil na súde.

V zmysle návrhu na vydanie platobného rozkazu uhraďte dlh na číslo účtu SK86 8180 0000 0070 0033 3333 s uvedením variabilného symbolu oznámeného v návrhu na vydanie platobného rozkazu. Ak návrh na vydanie platobného rozkazu nie je dôvodný (napr. viete preukázať, že ste úhradu RTVS platili, príp. Vám nevznikla povinnosť uhrádzať poplatok RTVS,..), ako žalovaný máte právo podať vecne odôvodnený odpor. Odpor je potrebné poslať na príslušný súd v stanovenom termíne. Ak odpor podaný nebude, súd vydá platobný rozkaz.

Platobný rozkaz

Ak Vám bol doručený platobný rozkaz, súd Vám uložil povinnosť, aby ste do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatili dlh.
Dlh uhraďte na číslo účtu SK86 8180 0000 0070 0033 3333 s uvedením variabilného symbolu oznámeného v návrhu na vydanie platobného rozkazu.
Voči platobnému rozkazu sa môžete odvolať do 15 dní od doručenia platobného rozkazu na príslušnom súde. V prípade, ak svoje právo nevyužijete, stane sa tento právoplatným.

Exekučné vymáhanie

Upovedomenie o začatí exekúcie je Vám doručené, ak ste v lehote stanovenej súdom nezaplatili peňažnú sumu uvedenú v rozsudku.
Ak Vám bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, zaplaťte sumu, ktorá je uvedená v tomto upovedomení spolu s príslušenstvom a predbežnými trovami exekúcie na číslo účtu exekútora. Platbu označte variabilným symbolom, ktorý je uvedený v tomto upovedomení.

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac