Zadajte variabilný symbol, ktorý vám bol vygenerovaný v liste alebo na Návratke. 

Čestne vyhlasujem, že identifikačné číslo patrí osobe ŤZP s trvalým pobytom zhodným s adresou odberného miesta alebo sám som osoba ŤZP.
Čestne vyhlasujem, že identifikačné číslo patrí osobe, ktorá je poberateľom dôchodkových dávok podľa § 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.
Čestne vyhlasujem, že identifikačné číslo patrí osobe, ktorá je poberateľom dávky vhmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Čestne vyhlasujem, že dané odberné miesto nie je byt alebo rodinný dom, a nemám povinnosť platiť úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS za dané odberné miesto elektriny.
Čestne vyhlasujem, že v oboch odberných miestach (VS/SIPO: , ) je odberateľom elektriny tá istá osoba (manžel a manželka, prípadne iný rodinný príslušník sa nepovažujú za rovnakého odberateľa elektriny).
Čestne vyhlasujem, že zadané údaje sú pravdivé.
Čestne vyhlasujem, že za RTVS kontrolované odberné miesto elektriny platím pod uvedeným VS/SIPO ().

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadosti na žiadosť fyzickej osoby prostredníctvom vyplnenia on-line kontaktného formulára na webovej stránke rtvs.sk., a to v rozsahu: rodné číslo osoby ŤZP.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Podrobné informácie nájdete na rtvs.org. Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uverejnenom a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení, zverejnenými na  uhrady.rtvs.sk/gdpr.

Upozornenie: Nakoľko vám bol vygenerovaný variabilný symbol uvedený v liste, neregistrujte sa na platenie úhrady iným spôsobom z dôvodu vzniku duplicitného zaevidovania do evidencie platiteľov.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), ktorá je, v zmysle zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov, vyberateľom úhrady, kontroluje platenie úhrady (tzv. koncesionárskych poplatkov).

Povinnosť platiť úhrady má občan, ktorý je odberateľ elektriny v domácnosti v byte alebo v rodinnom dome. Mesačná výška poplatku je 4,64 EUR.

Ak koncesionársky poplatok za dané odberné miesto elektriny už platíte, oznámte nám túto skutočnosť online návratkou do 7 dní od doručenia listu. Návratky zasielané emailom alebo poštou nemusia byť spracované.

Všetky informácie ohľadom úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS nájdete na stránke www.uhrady.rtvs.sk

Ak vám, ako odberateľovi elektriny, nevznikla povinnosť platiť úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS za dané odberné miesto alebo ste od tejto povinnosti v zmysle citovaného zákona oslobodený, prípadne máte nárok na zníženú sadzbu úhrady, doložte RTVS doklady preukazujúce túto skutočnosť v zmysle inštrukcií na web stránke.

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac