Odhlásenie platiteľa

Upozorňujeme, že bez doloženia dokladov odhlásenie platiteľa nebude zrealizované. V prípade, že ste zaslali odhlášku bez priložených dokladov, zašlite odhlášku s dokladmi opakovane.

Ukončenie odberu elektriny

Zánik povinnosti platiť úhradu vznikne platiteľovi, ktorý ukončil odber elektriny v odbernom mieste v byte alebo v rodinnom dome, alebo pokiaľ platiteľ platil úhradu pričom nebol odberateľom elektriny.

Odhlásiť sa od platenia úhrady je platiteľ povinný do 30 dní od ukončenia odberu elektriny v odbernom mieste. Odhlásenie je možné vykonať prostredníctvom formulára

Potrebné doklady: 

  1. doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti (doložiť všetky strany z vyúčtovacej faktúry od dodávateľa elektriny - doklad o ukončení odberu elektriny musí obsahovať dátum ukončenia odberu elektriny, meno odberateľa elektriny, adresu odberného miesta elektriny), alebo
  2. doklad o zmene odberateľa elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti.

V prípade, že sa odhlasujete z dôvodu, že ste neboli odberateľom elektriny, doložte doklad preukazujúci reálneho odberateľa elektriny za odberné miesto elektriny.

Úmrtie platiteľa úhrady

- Ak v rodinnom dome/byte po zomrelom platiteľovi úhrady nikto nebýva a teda ani neodoberá elektrinu, je potrebné oznámiť, resp. preukázať túto právnu skutočnosť príslušnému dodávateľovi elektriny a zároveň ho požiadať o vydanie dokladu o ukončení zmluvy na dodávku elektriny, ktorý bude predložený vyberateľovi úhrady (doložiť všetky strany z vyúčtovacej faktúry od dodávateľa elektriny - doklad o ukončení odberu elektriny musí obsahovať dátum ukončenia odberu elektriny, meno odberateľa elektriny, adresu odberného miesta elektriny)

- Ak v rodinnom dome/byte po zomrelom platiteľovi úhrady niekto býva resp. v ňom odoberá elektrinu, je potrebné, aby táto osoba uzatvorila zmluvu o dodávke elektriny v tomto rodinnom dome/byte, oznámila túto skutočnosť vyberateľovi úhrady a od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa táto osoba stala odberateľom elektriny v danom odbernom mieste, začala za toto odberné miesto elektriny platiť úhrady. 

Potrebné doklady:

  1. doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti (doložiť všetky strany z vyúčtovacej faktúry od dodávateľa elektriny - doklad o ukončení odberu elektriny musí obsahovať dátum ukončenia odberu elektriny, meno odberateľa elektriny, adresu odberného miesta elektriny), alebo
  2. doklad o zmene odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti.

Vznik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu z dôvodu ŤZP

Vznik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu z dôvodu ŤZP

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady.

Bližšie informácie ohľadom ŤZP.

Viacnásobný odber elektriny

Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.

Nárok na platenie úhrady len za jedno odberné miesto vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti.

Doklady potrebné k preukázaniu skutočnosti:

  • Faktúry alebo potvrdenia od Vášho dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny.
  • Evidenčné čísla SIPO ku všetkým odberným miestam elektriny. 

Odberné miesto elektriny nie je byt / dom (garáž, chata, pozemok)

Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti v byte alebo v rodinnom dome

Odhlásiť sa od platenia úhrady za odberné miesto elektriny napr. v garáži, chate alebo na pozemku môžete doložením dokladov: 

  • výpis z katastra nehnuteľností SR za dané odberné miesto elektriny (dôležité je ako je odberné miesto elektriny evidované v liste vlastníctva, napr. byt, dom, záhradná chata, záhrada, garáž, ...)
  • evidenčné číslo SIPO prípadne variabilný symbol (77xxx)  

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac