Zrušenie úhrady - koncesionárskych poplatkov

Národná Rada Slovenskej republiky schválila dňa 17.2.2023 zákon o zrušení úhrady poplatku RTVS. Novela zákona nadobudla účinnosť od 1.7.2023. Do tejto doby bol v platnosti zákon č. 340/2012 Z. z., v zmysle ktorého je platiteľom úhrady každá fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. 

Oznamujeme Vám, že prijatím novely zákona o zrušení platenia úhrady RTVS Vám povinnosť uhrádzať poplatok RTVS od 1.7.2023 zaniká. Zároveň prijatím novely tohto zákona Vám nezaniká ani prípadný dlh. 

Časté otázky

Aký je posledný termín na zaplatenie pravidelnej úhrady?

Poplatky boli zrušené k 1.7.2023, povinnosť platiť úhradu RTVS mal platiteľ do 30.6.2023.

Musím posielať žiadosť o odhlásenie z dôvodu zrušenia povinnosti platiť úhradu RTVS?

Odhlásenie z dôvodu zrušenia povinnosti platiť úhradu RTVS neposielajte. Od 1.7.2023 Vám povinnosť platiť túto úhradu automaticky zaniká. 

Platia sa koncesionárske poplatky dopredu alebo spätne?  

V prípade, že úhradu platíte mesačne, povinnosť zaplatiť úhradu máte do posledného dňa príslušného mesiaca. Ak platíte úhradu polročne, splatnosť bola do 31.1.2023. V prípade štvrťročnej periodicity je splatnosť úhrady 31.1. a následne 30.4.2023, čím bude pokrytá úhrada do 30.6.2023. 

Zaplatil som ročnú platbu, kedy mi bude vrátená platba za 2.polrok?

Preplatok za uhradenú ročnú platbu 2023 bude platiteľom vrátený v 2. polroku 2023, t.j. po nadobudnutí účinnosti zákona o zrušení úhrady RTVS.  

Čo sa stane, keď nezaplatím úhradu RTVS?

V prípade nezaplatenia úhrady je RTVS, ako vyberateľ úhrady, povinná zaslať výzvu na úhradu nedoplatku. Platiteľ je povinný nedoplatok zaplatiť do 30 dní od doručenia výzvy. V prípade, že nedoplatok nebude uhradený, vyberateľ úhrady si zaplatenie nedoplatku spolu s pokutou v zmysle zákona o úhrade, súdnym poplatkom a poštovými sadzbami, uplatní na súde. 

Ako a kde zistím, či mám nedoplatok?

Nedoplatok je možné skontrolovať aj online na svojom web účte. Ak nemáte prístup na svoj web účet, je možné si ho vytvoriť alebo nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár Domácnosti alebo Zamestnávatelia.

Chcem uhradiť nedoplatok

Dlh môžete uhradiť bankovým prevodom, alebo platobnou kartou.
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Domácnosti: Variabilný symbol (VS): Váš variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO uvedené vo výzve.
Zamestnávatelia: VS je 88+IČO
konštantný symbol: 0558.

BIC (SWIFT): SPSRSKBA

Ako treba zrušiť platby, keď mám napríklad nastavené inkaso?  

Ak platíte úhradu prostredníctvom služby SIPO Slovenskej pošty, nie je potrebné vykonať žiadnu akciu, RTVS prestane od júla zasielať predpis na SIPO doklade. Ak úhradu RTVS platíte priamo na účet RTVS, je potrebné od júla zrušiť trvalý príkaz na úhradu. 

Prečo som dostal výzvu na úhradu nedoplatku napríklad z roku 2010 alebo 2012, teda s takým veľkým časovým odstupom?

RTVS ako vyberateľ úhrady vyberá úhrady za služby verejnosti, známe ako koncesionárske poplatky. V prípade, že u platiteľa úhrady je evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku. Pri generovaní výziev je podstatný nedoplatok, nie dátum jeho vzniku. 

Súvisí zasielanie výziev s blížiacim sa zrušením koncesií?

RTVS výzvy na úhradu nedoplatku zasiela pravidelne v priebehu celého roka. Zasielanie výziev nesúvisí s blížiacim sa zrušením koncesií, výzvy sú zasielané priebežne počas celej doby fungovania koncesionárskych poplatkov. 

Bude RTVS zasielať výzvy na úhradu nedoplatkov aj po 30.6. 2023?

Vyberateľ úhrady vykonáva kontrolu platenia úhrady počas celého obdobia výberu úhrady RTVS, preto aj po 30.6.2023 RTVS bude pokračovať v kontrole. V prípade, že u platiteľa úhrady bude evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku.

Ako funguje systém upomienok v RTVS?

Pri evidovanom počte vyše milióna platiacich platiteľov ich RTVS zašle vyše 100 tisíc ročne každý rok. Výzvy sú zasielané postupne od vyšších nedoplatkov až po tie nízke, ktoré predstavujú aj nedoplatok od jedného mesačného poplatku 4,64 €. 

Ak Vám bola doručená výzva na úhradu nedoplatku, bližšie informácie nájdete v časti Výzvy.

Prečo musím platiť aj poštovné, ak som dostal výzvu na úhradu nedoplatku?  

Suma nedoplatku je vrátane poštových sadzieb, poštovné má RTVS povinnosť účtovať v zmysle zákona o úhrade. 

Stal som sa odberateľom dňa 02.06.2023, mám alebo nemám sa do evidencie prihlásiť?

Keďže ste sa stali odberateľom elektriny ešte v zmysle novely zákona č. 340/2012 Z.z., ktorá je účinná do 30.06.2023, odporúčame prihlásiť sa do evidencie. Prvú úhradu RTVS by ste mali zaplatiť v júli 2023, túto však už z dôvodu zrušenia platenia poplatkov za rozhlas a televíziu platiť nebudete.

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac