Platenie úhrad

Úhradu je možné platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne a je splatná do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa platí.
To znamená pri mesačných úhradách najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, pri štvrťročných úhradách k 31.1., 30.4.,31.7. a 31.10. , pri polročných úhradách k 31.1. a 31.7. a pri ročných úhradách k 31.1. kalendárneho roka. Pre výšku úhrady (zaradenie do príslušnej sadzby) je rozhodujúci počet zamestnancov k prvému dňu obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Príklad: Zamestnávateľ k 15.6.2013 zamestnal 3 zamestnancov. Najneskôr do 30 dní je povinný nahlásiť vyberateľovi – spoločnosti RTVS vznik povinnosti platiť úhradu. Povinnosť platiť mu vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca t.j. od 1.7.2013. Rozhodol sa, že úhrady bude platiť štvrťročne a túto skutočnosť vyznačil na v online prihláške. Jeho úhrada za tretí štvrťrok bude vo výške 13,92 € (3 mesiace x 4,64 € a je splatná 31.7.2013 (t.j. najneskôr v posledný deň prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa úhrada platí). Ak by mu povinnosť platiť vznikla k 1.8.2013, tak je v prípade štvrťročnej periodicity úhrada splatná do 31.8.2013 vo výške 9,28 € (alikvotná časť za dva mesiace).

Spôsob úhrady

Úhrady je potrebné uhrádzať v zákonom stanovej výške a podľa zvolenej periodicity platiteľa na číslo účtu v Štátnej pokladnici
Číslo účtu: 7000 333 333/ 8180
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0033 3333
konštantný symbol: 0558
BIC (SWIFT): SPSRSKBA
Variabilný symbol: 88xxxxxxxx


(za čísla 88 sa doplní osemmiestne IČO zamestnávateľa – ak je IČO len šesťmiestne, doplnia sa medzi číslo 88 a IČO dve nuly, napr. 8800xxxxxx),

Pri úhradách je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, v opačnom prípade nebude úhrada správne priradená príslušnému platiteľovi.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 340/2012 Z.z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2.

Pri platbách realizovaných cezhraničným prevodom v prospech účtu Štátnej pokladnice je nutné z dôvodu identifikácii platby doručiť avízo o vykonanom platobnom príkaze - prevodu finančných prostriedkov s uvedením vášho variabilného symbolu.

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac