Pre dôchodcov

Polovičná sadzba úhrady

Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
Nárok na polovičnú sadzbu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 € za každý aj začatý kalendárny mesiac.

Na polovičnú sadzbu majú nárok poberatelia najmä nasledovných dôchodkových dávok: 
  • starobný dôchodok 
  • invalidný dôchodok 
  • vdovský dôchodok 
  • sirotský dôchodok 
Poberatelia výsluhových dôchodkov majú nárok na polovičnú sadzbu úhrady po dovŕšení 60 rokov. 

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi

Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže výbercovi úhrady.

Doklady potrebné k preukázaniu skutočnosti:

  • Formulár: Zmena sadzby úhrady
  • Dôchodcovské dávky: Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, Čestné vyhlásenie, rodné číslo
  • Dávka v hmotnej núdzi: Aktuálne Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, rodné číslo.

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac