Pre dôchodcov

Oslobodenie od platenia úhrady

Poberatelia dôchodku

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.

Nárok na oslobodenie vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 € za každý aj začatý kalendárny mesiac.

Na oslobodenie majú nárok poberatelia najmä nasledovných dôchodkových dávok: 

 • starobný dôchodok 
 • invalidný dôchodok 
 • vdovský dôchodok 
 • sirotský dôchodok 

Príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.

Nárok na oslobodenie vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 € za každý aj začatý kalendárny mesiac.

Postup pri oznámení nároku na oslobodenie od platenia poplatku RTVS:

 • Ak ste platiteľom úhrady a zároveň Vám je pridelené evidenčné číslo SIPO/variabilný symbol, pod ktorým uhrádzate poplatok RTVS , pričom Vám vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS z dôvodu poberania dôchodku / z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi, túto skutočnosť oznámte vyberateľovi úhrady vyplnením žiadosti o odhlásenie cez formulár: Odhlásenie
 • Pri oznámení oslobodenia od platenia poplatku RTVS listom alebo osobne na stránkovom pracovisku RTVS je potrebné vyplniť a odovzdať čestné vyhlásenie o tom, že nemáte pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežijete v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti. 
 • Pokiaľ ste sa stali odberateľom elektriny v novom odbernom mieste elektriny a máte v zmysle zákona nárok na oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu poberania dôchodku /z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi, máte povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť vyberateľovi úhrady. V písomnom oznámení je potrebné uviesť:
  • v prípade poberania dôchodku, údaje o fyzickej osobe, ktorá je poberateľom dôchodku v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo; zároveň je potrebné oznámiť vyberateľovi úhrady údaje aktuálneho odberateľa elektriny v rozsahu : meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa odberného miesta a EIC kód odberného miesta. 
  • v prípade poberania dávky v hmotnej núdzi, údaje o fyzickej osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a s ktorou je platiteľ spoločne posudzovanou osobou, v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo; zároveň je potrebné oznámiť vyberateľovi úhrady údaje aktuálneho odberateľa elektriny v rozsahu : meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa odberného miesta a EIC kód odberného miesta.
  • Nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS na novom odbernom mieste vyberateľovi úhrady oznámte vyplnením žiadosti cez Kontaktný formulár.  

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa ruší povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak platíte úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám nebude na platobnom doklade SIPO vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak platíte úhradu RTVS prevodným príkazom, od 1.7.2023 ho neplaťte, zrušte si prípadný trvalý príkaz vo Vašej banke.

Viac informácií.

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac