Nový platiteľ

Prihlásenie sa na platenie úhrady RTVS.    

Viac

Zmena

Ak potrebujete zmeniť údaje, alebo výšku či periodicitu úhrad.

Viac

Odhlásenie

Pokiaľ ste oslobodený od platenia úhrady.


Viac

Kto má platiť

Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

Od kedy sa mám prihlásiť na platenie úhrady?

Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom sa fyzická osoba stala odberateľom  elektriny. (Napr. odberateľom elektriny som sa stal 8.6.2015, povinnosť platiť úhradu mi vzniká od 1.7.2015)

Ako sa mám prihlásiť na platenie úhrady?

Vo Vašej platbe za elektrinu nie je zahrnutý poplatok za úhradu RTVS. Prihlásiť sa na úhradu RTVS je možné prostredníctvom online prihlášky.

Prijímatelia TV signálu cez "káblovku" alebo satelit.

Ak ste odberateľ elektriny, vzniká Vám zo zákona povinnosť platiť úhradu.
Úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS sa platí bez ohľadu na výber Vášho poskytovateľa TV signálu.

Sadzba úhrady

Základná sadzba úhrady je 4,64 eur za každý, aj začatý kalendárny mesiac. Úhrada RTVS sa platí platbou na účet RTVS alebo prostredníctvom služby SIPO (položka "Rozhlas a televízia RTVS").

Zmena spôsobu platby zo SIPO na prevodný príkaz

Zmeniť spôsob platby úhrady RTVS zo SIPO na priamu platbu na účet vyberateľa úhrady prevodným príkazom môžete cez Váš webový účet. Ak webový účet nemáte, zriadiť si ho môžete cez Registráciu účtu

Bližšie informácie pre zmenu spôsobu platby

Viacnásobný odber elektriny – viac odberných miest

Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady. Upozorňujeme, že podmienkou je, aby odberateľom elektriny bola tá istá osoba.

Bližšie informácie

Polovičná sadzba úhrady

Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.

Doklady potrebné k preukázaniu skutočnosti:

  • Formulár: Zmena sadzby úhrady
  • Dôchodcovské dávky: Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, Čestné vyhlásenie, rodné číslo
  • Dávka v hmotnej núdzi: Aktuálne Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, rodné číslo.

Nárok na zníženú sadzbu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. Do tejto doby bude účtovaný poplatok v plnej sadzbe 4,64 €.

Pre dôchodcov

Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.

Spôsob úhrady

Úhrady je potrebné uhrádzať v zákonom stanovej výške a podľa zvolenej periodicity platiteľa v závislosti od zvoleného spôsobu úhrady:

Na účet RTVS:

na číslo účtu v Štátnej pokladnici 7000 333 333/ 8180, IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333. Pri úhradách je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, v opačnom prípade nebude úhrada správne priradená príslušnému platiteľovi.

Úhrada sa poukazuje na účet vyberateľa úhrady RTVS:

číslo účtu: 7000 333 333/ 8180
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
konštantný symbol: 0558.

Službou Slovenskej pošty:

Prostredníctvom platobného dokladu SIPO priamo v pobočkách Slovenskej pošty alebo sprístupnením účtu platbám inkasovaným Slovenskou poštou.

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac