Nariadenie GDPR 


Poučenie dotknutých osôb podľa čl. 13 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Prevádzkovateľ Rozhlas a televízia Slovenska, IČO: 47232480, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava spracúva osobné údaje na účely evidencie platiteľov, preukazovania nároku podľa § 5 ods. 1 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 340/2012 Z. z.“), vyberania úhrady, kontroly platenia úhrady a vymáhania úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 340/2012 Z. z. 

Osobné údaje budú uchovávané 5 rokov po uplynutí doby existencie povinnosti platenia úhrad za služby verejnosti (koncesionárske poplatky) a v odôvodnených prípadoch aj po uplynutí 5 rokov od doby ich vymáhania alebo preukazovania súvisiacich právnych nárokov.

Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, a. s., kontaktné telefonické centrá, spoločnosti na spracovanie dát a automatizované spracovanie dát a v odôvodnených prípadoch aj subjekty vymáhajúce úhrady za služby, najmä advokátske kancelárie a exekútorské úrady. 

Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Povinnosť platiteľa úhrady (fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti) poskytnúť osobné údaje na uvedené účely vyplýva zo zákona č. 340/2012 Z. z.; neposkytnutie uvedených údajov je v rozpore s týmto zákonom. 

Každá dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava, ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam spracovávaných osobných údajov  

Meno

Priezvisko

Rodné číslo 

Trvalý pobyt 

Adresa odberného miesta elektriny 

Číslo sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak platí úhradu prostredníctvom poštového podniku    

Číslo odberného miesta 

Energetický identifikačný kód odberného miesta 

Adresu na doručovanie písomností 

Adresa elektronickej pošty 

Skutočností podľa § 5 ods. 1 zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov (ak je platiteľ oslobodený od povinnosti platiť úhradu) 


Zoznam Sprostredkovateľov 

Rozhlas a televízia Slovenska (Prevádzkovateľ) oznamuje, že v súvislosti so spracovávaním osobných údajov platiteľov úhrady poverila spracovávaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa nasledovné subjekty ako sprostredkovateľov: 

- CreditCall, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava - kontaktné telefonické centrum

- Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, 831 01 Bratislava - kontaktné telefonické centrum 

 - Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. -  na účely správy a vymáhania pohľadávok za služby verejnosti poskytované RTVS 

- M7, s.r.o. - na účely správy web stránky 

- exekútorské úrady

Zoznam Príjemcov

- Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica - spracovanie osobných údajov platiteľov úhrady za účelom tlačových výstupov 

  Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

  Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

  Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

  Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

  Ďakujeme.

  Viac informácií

  Platba kartou

  Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

  čítať viac

  Klientský účet

  Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

  čítať viac