Nariadenie GDPR 


Poučenie dotknutých osôb podľa čl. 13 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Dňa 25.5.2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR, všeobecná regulácia ochrany osobných údajov). Dovoľte nám predstaviť Vám prehľad toho, čo to pre Vás, ako platiteľa úhrady RTVS, bude znamenať. Nariadenie Vám poskytuje väčšiu kontrolu nad tým, ako sa Vaše osobné údaje zbierajú a ako ich používajú jednotlivé spoločnosti.

Prevádzkovateľ Rozhlas a televízia Slovenska, IČO: 47232480, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava spracúva osobné údaje na účely evidencie platiteľov, preukazovania nároku podľa § 5 ods. 1 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 340/2012 Z. z.“), vyberania úhrady, kontroly platenia úhrady a vymáhania úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 340/2012 Z. z.

Osobné údaje budú uchovávané 5 rokov po uplynutí doby existencie povinnosti platenia úhrad za služby verejnosti (koncesionárske poplatky) a v odôvodnených prípadoch aj po uplynutí 5 rokov od doby ich vymáhania alebo preukazovania súvisiacich právnych nárokov.

Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, a. s., kontaktné telefonické centrá a v odôvodnených prípadoch aj subjekty vymáhajúce úhrady za služby, najmä advokátske kancelárie a exekútorské úrady.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Povinnosť platiteľa úhrady (fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti) poskytnúť osobné údaje na uvedené účely vyplýva zo zákona č. 340/2012 Z. z.; neposkytnutie uvedených údajov je v rozpore s týmto zákonom.

Každá dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese zodpovednaosoba@rtvs.sk. Táto emailová adresa slúži výlučne na dopyt ohľadom problematiky ochrany osobných údajov platiteľov úhrady. 

 Bližšie vysvetlenie jednotlivých pojmov:
právo na prístup k osobným údajom: môžete od nás získať informácie, či sú vaše osobné údaje spracúvané, na aké účely, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracúvané, a komu boli tieto vaše údaje prípadne sprístupnené,
právo na opravu : máte právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,
právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne. Upozorňujeme, že Vaše osobné údaje má RTVS povinnosť uchovávať po dobu existencie povinnosti platenia úhrad za služby verejnosti (koncesionárske poplatky) a v odôvodnených prípadoch aj počas doby ich vymáhania alebo preukazovania súvisiacich právnych nárokov.
právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov. Upozorňujeme, že RTVS spracúva Vaše osobnú údaje na základe právneho základu.
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava, ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam spracovávaných osobných údajov  

Meno

Priezvisko

Rodné číslo 

Trvalý pobyt 

Adresa odberného miesta elektriny 

Číslo sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak platí úhradu prostredníctvom poštového podniku    

Číslo odberného miesta 

Energetický identifikačný kód odberného miesta 

Adresu na doručovanie písomností 

Adresa elektronickej pošty 

Skutočností podľa § 5 ods. 1 zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov (ak je platiteľ oslobodený od povinnosti platiť úhradu) 


Zoznam Sprostredkovateľov 

Rozhlas a televízia Slovenska (Prevádzkovateľ) oznamuje, že v súvislosti so spracovávaním osobných údajov platiteľov úhrady poverila spracovávaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa nasledovné subjekty ako sprostredkovateľov: 

- Benestra, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  -  kontaktné telefonické centrum

- Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, 831 01 Bratislava - kontaktné telefonické centrum 

- CreditCall, a.s., Račianska 66, 831 02 Bratislava - kontaktné telefonické centrum 

 - Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. -  na účely správy a vymáhania pohľadávok za služby verejnosti poskytované RTVS 

- M7, s.r.o. - na účely správy web stránky 

- exekútorské úrady

Zoznam Príjemcov

- Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica - spracovanie osobných údajov platiteľov úhrady za účelom tlačových výstupov 

  Platba kartou

  Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

  čítať viac

  Platba mobilom

  Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

  čítať viac

  Klientský účet

  Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

  čítať viac

  Inkaso

  Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

  čítať viac