Časté otázky

Ako často sa platia úhrady?

Úhrady môžete realizovať ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne.
Splatnosť ročných úhrad je do 31.1. (úhrada sa platí na celý daný rok dopredu),

Splatnosť polročných úhrad je do 31.1., 31.7.,
Splatnosť štvrťročných úhrad je do 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10.,
Splatnosť mesačných úhrad je vždy do konca daného mesiaca.

O zmenu periodicity môžete požiadať cez Kontaktný formulár

Na aký účet sa platia úhrady?

Úhrady sa platia na číslo účtu RTVS:
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333 
Číslo účtu: 7000 333 333 / 8180
konštantný symbol: 0558. 
SWIFT: SPSRSKBA 
Variabilný symbol: váš variabilný symbol
Variabilný symbol (VS) pre zamestnávateľa je vytvorený z čísiel 88 + Vaše IČO.

V prípade, že Vaše IČO nemá 8 čísel, potom za čísla 88 doplňte toľko 0, aby počet čísel vo vytvorenom VS bol 10 (napr. pre IČO 123456 postupujte takto: 88 + 00 + 123456, Váš VS je 8800123456).

Ako je to v prípade, že sa mení v priebehu roka počet zamestnancov?

Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať. Zmenu počtu zamestnancov zamestnávateľ oznamuje len v prípade, že má vplyv na zmenu výšky sadzby.

Ak zamestnávateľ platí úhrady vopred za štvrťrok, polrok alebo rok, je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí. Výška sadzby sa určí podľa počtu zamestnancov v prvý deň obdobia, za ktoré sa úhrada platí. Napr. pri štvrťročnej periodicite sa sadzba určí podľa počtu zamestnancov k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10..

V prípade, že dôjde k zníženiu počtu zamestnancov, zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť. Nárok platiť nižšiu sadzbu úhrady vzniká platiteľovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tejto zmene, ak sa platí úhrada mesačne a od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo, ak sa platí úhrada jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok.

Nahlásenie zmeny platiteľa online.  

Ako sa odhlásiť z platenia úhrad pri počte zamestnancov nižšom ako traja?

V prípade, že zamestnávateľ zamestnáva menej ako troch zamestnancov (0, 1, 2), odhlási sa z platenia úhrad vyplnením online formulára odhlásenie platiteľa

Ktorý platiteľ je oslobodený od platenia úhrad a ako sa odhlásiť?

Od povinnosti platiť úhradu sú oslobodení:

  • školy a školské zariadenia, nemocnice, liečebne,
  • hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti,
  • zariadenia sociálnych služieb,
  • sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V prípade, že je zamestnávateľ oslobodený od platenia úhrad v zmysle zákona, odhlási sa z platenia úhrad vyplnením online formulára odhlásenie platiteľa

Započítava sa do počtu zamestnancov aj zamestnávateľ?

Zamestnávateľ, ktorý má pracovnú zmluvu, teda je v pracovnom pomere, sa započítava do počtu zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý nemá uzatvorený pracovný pomer, sa do počtu zamestnancov nezapočítava.

Započítava sa do počtu zamestnancov aj žena na materskej/rodičovskej dovolenke?

Žena na materskej a rodičovskej dovolenke sa započítava do celkového počtu zamestnancov. 

Prečo má firma platiť koncesionársky poplatok, keď vo firme nevlastní TV?

Povinnosť platiť úhrady už nevyplýva z počtu vlastnenia rozhlasových alebo televíznych prijímačov, vedených v účtovníctve právnickej alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ale od skutočnosti, či zamestnávateľ zamestnáva v pracovnom pomere aspoň troch zamestnancov.

Prečo mám platiť úhrady ako fyzická osoba za domácnosť, keď mám sídlo spoločnosti na adrese domácnosti v byte alebo v rodinnom dome?

Povinnosť platiť úhrady za služby verejnosti je v § 3 Zákona viazaný na dve kategórie platiteľov.
a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,
b) zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ.
Platenie úhrad domácnosti nie je možné kombinovať s platbou úhrad zamestnávateľov.

Dostanem doklad - faktúru na zaplatenie úhrady?

Úhrady služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 340/2012 Z. z. máte povinnosť uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom. 

Započítavajú sa do počtu zamestnancov aj dohodári?

Zamestnanci, pracujúci na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov, sa do počtu zamestnancov, rozhodujúcich pre určenie výšky úhrady a povinnosti platiť úhradu nezapočítavajú.

Upozornenie
Z dôvodu rýchlejšieho a presnejšieho spracovania žiadostí, žiadame platiteľov, aby pri akomkoľvek styku s RTVS (list, e-mail, telefón) používali svoj variabilný symbol, ktorý je jednoznačným identifikátorom každého platiteľa

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac