Zákon č. 340/2012 Z. z. účinný od 1.7.2021 

340

ZÁKON z 18. októbra 2012 o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon upravuje platenie, vyberanie a vymáhanie úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska1) v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „úhrada“).

§ 2 Účel úhrady

Účelom úhrady je finančné zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania poskytovaných Rozhlasom a televíziou Slovenska.

§3 Platiteľ úhrady

Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je

a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny2) v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti3) ako odberateľ elektriny v domácnosti2) v odbernom mieste,2) pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,

b) zamestnávateľ,4) ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad5) posudzuje ako zamestnávateľ.

§ 4 Vyberateľ úhrady a príjemca úhrady

(1) Vyberateľom úhrady a príjemcom úhrady je Rozhlas a televízia Slovenska.

(2) Rozhlas a televízia Slovenska vedie príjmy z úhrady na samostatnom účte v banke, v pobočke zahraničnej banky6) alebo v Štátnej pokladnici. Rozhlas a televízia Slovenska vedie v účtovníctve analytickú evidenciu príjmov z úhrady oddelenú od iných príjmov.

(3) Príjmy z úhrady a príjmy z pokút podľa tohto zákona použije Rozhlas a televízia Slovenska, okrem použitia podľa odseku 4, výhradne na zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania.

(4) Príjmy z úhrady použije Rozhlas a televízia Slovenska aj na zabezpečenie výberu úhrady, kontroly platenia úhrady a vymáhanie úhrady a pokút podľa tohto zákona.

§ 5 Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu

(1) Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý oznámi vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 7 písm. b), že

a) žije v domácnosti7) s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,8) ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, 8) alebo

b) je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,8a) poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu8aa) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti,8b) nežije v domácnosti7) s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, alebo

c) je poberateľom dávky v hmotnej núdzi8c) alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

(2) Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) oznámil vznik skutočnosti podľa odseku 1; na písomné oznámenie sa vzťahuje ustanovenie § 9 ods. 8.

(3) Od povinnosti platiť úhradu sú oslobodení aj

a) Rozhlas a televízia Slovenska, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,9) Rada pre vysielanie a retransmisiu,10)

b) zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže,11)

c) školy a školské zariadenia,12)

d) nemocnice, liečebne, hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti,13)

e) zariadenia sociálnych služieb,14) zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,15)

f) osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak je zaručená vzájomnosť.16)

§ 6 Sadzba úhrady

(1) Platiteľ podľa § 3 písm. a) platí úhradu 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac.

(2) Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu za príslušné obdobie, za ktoré sa úhrada platí, bez ohľadu na počet jeho odberných miest len raz.

(3) Platiteľ podľa § 3 písm. b) platí úhradu za každý aj začatý kalendárny mesiac

a) 4,64 eura, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov,

b) 18,58 eura, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov,

c) 79,66 eura, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov,

d) 199,16 eura, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov,

e) 464,71 eura, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov.

(4) Na určenie sadzby úhrady podľa odseku 3 je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí; do tohto počtu sa nezapočítavajú zamestnanci vykonávajúci prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.17) Ak sa úhrada platí jednorazovo za kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo kalendárny rok, na určenie jej sadzby na celé obdobie, za ktoré sa úhrada platí, je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia.

(5) Ak sa zmení počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady pre platiteľa podľa § 3 písm. b), povinnosť platiť zmenenú sadzbu úhrady vzniká

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zmene počtu zamestnancov, ak sa platí úhrada mesačne,

b) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo, ak sa platí úhrada jednorazovo za kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo za kalendárny rok.

§ 7 Platenie úhrady

(1) Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom.

(2) Úhrada sa platí mesačne; úhradu za príslušný kalendárny mesiac je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

(3) Úhradu možno zaplatiť jednorazovo za kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo za kalendárny rok; platiteľ je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

(4) Úhradu alebo jej časť zaplatenú bez právneho dôvodu je vyberateľ úhrady povinný platiteľovi vrátiť do 60 dní odo dňa

a) zistenia tejto skutočnosti vyberateľom úhrady alebo

b) doručenia písomnej žiadosti platiteľa o vrátenie úhrady alebo jej časti; k žiadosti platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na vrátenie tejto úhrady alebo jej časti.

(5) Právo na vrátenie úhrady alebo jej časti podľa odseku 4 zanikne uplynutím dvoch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola úhrada vyberateľovi úhrady zaplatená.

(6) Úhrada sa platí na účet vyberateľa úhrady.

§8 Kontrola platenia úhrady

Kontrolu platenia úhrady vykonáva vyberateľ úhrady.

§ 9 Evidencia platiteľov

(1) Vyberateľ úhrady na účely výberu úhrady, kontroly platenia úhrady a na účely vymáhania úhrady vedie evidenciu platiteľov. Evidencia platiteľov obsahuje dátum vzniku, zmeny a zániku povinnosti platiť úhradu, a ak ide o platiteľa podľa

a) § 3 písm. a), meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, číslo sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak platí úhradu prostredníctvom poštového podniku, číslo odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a adresu elektronickej pošty,

b) § 3 písm. b), ktorý je

1. právnickou osobou, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady,

2. fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady.

(2) Evidencia platiteľov obsahuje okrem údajov podľa odseku 1 aj

a) údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, ktorý je na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a) v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo,

b) údaje o fyzickej osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a s ktorou je platiteľ spoločne posudzovanou osobou v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak je platiteľ na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. c),

c) skutočnosť, že platiteľ je oslobodený od platenia úhrady a dôvod pre ktorý je platiteľ oslobodený od platenia úhrady, ak ide o platiteľa úhrady oslobodeného od platenia úhrady podľa § 5 ods. 1.

(3) Do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vyberateľa úhrady a za úhradu nevyhnutných nákladov je na účely vedenia a kontroly evidencie platiteľov podľa odseku 1

a) dodávateľ elektriny povinný elektronicky poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje v rozsahu evidencie, ktorú vedie dodávateľ elektriny podľa osobitného predpisu,3) a energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, ak ním disponuje,

b) prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný elektronicky poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje o ním registrovaných odberných miestach21) odberateľov elektriny v domácnosti v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti, adresa odberného miesta, číslo odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, katastrálne územie, v ktorom sa odberné miesto nachádza, súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza, dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti a názov dodávateľa elektriny, ak uvedenými údajmi disponuje.

(4) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje vyberateľovi úhrady na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo svojho informačného systému na účely kontroly oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c). Na účely kontroly poskytuje vyberateľovi úhrady osobné údaje platiteľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a údaj o tom, či platiteľ je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo údaj o tom, či osoba, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ak si platiteľ úhrady podľa § 3 písm. a) uplatňuje nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a), alebo údaj o tom, či platiteľ je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

(5) Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo svojho informačného systému na účely kontroly počtu zamestnancov platiteľa podľa § 3 písm. b) a na účely kontroly oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. b). Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na účely kontroly

a) počtu zamestnancov platiteľa podľa § 3 písm. b), ktorý je

1. právnickou osobou, údaj o názve alebo o obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle organizácie a o počte zamestnancov platiteľa,21a)

2. fyzickou osobou, údaj o obchodnom mene, mieste podnikania, identifikačnom čísle organizácie alebo dátume narodenia, ak identifikačné číslo organizácie nemá pridelené, mene, priezvisku a o počte zamestnancov platiteľa,21a)

b) oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. b) údaj o mene, priezvisku, rodnom čísle platiteľa a údaje o tom, či platiteľ je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,8a) poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,8aa) či má platiteľ právo na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti,8b) a či je platiteľ povinne poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.21b)

(6) Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra21c) je povinný poskytnúť na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov podľa § 3 písm. a) do 30 dní od doručenia žiadosti. Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra poskytuje vyberateľovi úhrady údaje o ním evidovanom katastrálnom území, v ktorom sa odberné miesto nachádza, súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza a údaj o tom, či stavba, v ktorej sa odberné miesto nachádza, je rodinným domom alebo bytom.

(7) Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní

a) vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu,

b) vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1,

c) začatie a ukončenie odberu elektriny v každom jeho odbernom mieste, ak ide o platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach.

(8) V písomnom oznámení podľa odseku 7 uvedie platiteľ podľa § 3 písm. a) meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a adresu elektronickej pošty. Platiteľ podľa § 3 písm. a) uvedie okrem údajov podľa prvej vety aj

a) údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, ktorý je na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a) v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo,

b) údaje o fyzickej osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a s ktorou je platiteľ spoločne posudzovanou osobou v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak má platiteľ na základe tejto skutočnosti nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. c).

(9) Prílohou písomného oznámenia o zániku povinnosti platiť úhradu je aj

a) doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti, alebo

b) doklad o zmene odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti.

(10) V písomnom oznámení podľa odseku 7 uvedie platiteľ podľa § 3 písm. b), ktorý je

a) právnickou osobou, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady,

b) fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady.

(11) Platiteľ podľa § 3 písm. b) je na účely kontroly počtu zamestnancov evidovaných v evidencii platiteľov povinný na požiadanie vyberateľa úhrady preukázať počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 3.

(12) Na účel kontroly plnenia povinností podľa odseku 7 a na účel vymáhania úhrady má vyberateľ úhrady bezplatný prístup k údajom z registra obyvateľov Slovenskej republiky21d) a k údajom z registra fyzických osôb21e) a je oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje z uvedených registrov, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracovania.21f)

(13) Osobné údaje, ktoré vyberateľ úhrady získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;22) vyberateľ úhrady ich môže využívať len na účely podľa tohto zákona.

(14) Na účely overenia nároku podľa § 5 ods. 1, vyberania úhrady, kontroly platenia úhrady a na účely vymáhania úhrady, je vyberateľ úhrady oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. 

§10 Vymáhanie úhrady

(1) Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu podľa § 7, je v omeškaní so zaplatením úhrady.

(2) Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb23) súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.

(3) Ak platiteľ podľa § 3 písm. a) nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur.

(4) Ak platiteľ podľa § 3 písm. b) nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu

a) 33 eur, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. a),

b) 66 eur, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. b),

c) 100 eur, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. c),

d) 133 eur, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. d),

e) 166 eur, ak nezaplatil úhradu podľa § 6 ods. 3 písm. e).

(5) Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty podľa odsekov 3 a 4 a poštových sadzieb je povinný vyberateľ úhrady uplatniť na súde.

(6) Vyberateľ úhrady nie je povinný postupovať podľa odseku 5, ak tak rozhodne generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska a

a) je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery platiteľa vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku,

b) vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku, alebo

c) s ohľadom na výšku vymáhanej sumy a predpokladané náklady na jej vymoženie by bolo vymáhanie nehospodárne.

§11 Spoločné ustanovenia

(1) Výzva vyberateľa úhrady podľa tohto zákona sa platiteľovi doručuje na adresu na doručovanie písomností uvedenú v písomnom oznámení podľa § 9 ods. 8 alebo ods. 10. Ak tejto adresy niet, výzva sa doručuje na adresu trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania platiteľa.

(2) Ak nebol platiteľ zastihnutý na adrese podľa odseku 1, uloží sa výzva na pošte a platiteľ sa vhodným spôsobom upovedomí o jej uložení na pošte. Výzva sa považuje za doručenú prevzatím výzvy platiteľom, vrátením výzvy vyberateľovi úhrady po uplynutí odbernej lehoty, vrátením výzvy vyberateľovi úhrady ako nedoručiteľnej alebo bezdôvodným odmietnutím prevzatia výzvy platiteľom.

§12 Prechodné ustanovenia

(1) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nebol k 31. decembru 2012 oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 alebo neplatil zníženú sadzbu úhrady podľa § 6 ods. 2 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a).

(2) Platiteľ podľa § 3 písm. b) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. b).

(3) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol k 31. decembru 2012 oslobodený od povinnosti platiť úhradu a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a) oslobodeného od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

(4) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach a k 31. decembru 2012 mal nárok platiť úhradu len za jedno odberné miesto a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik tohto nároku, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý má nárok na platenie úhrady len za jedno odberné miesto podľa § 6 ods. 1, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

(5) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý mal k 31. decembru 2012 nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik tohto nároku, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý má nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu podľa § 6 ods. 3, ak je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

(6) Platiteľovi podľa § 3 písm. b) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému sa k 31. decembru 2012 znížil počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady a ktorý neoznámil vyberateľovi úhrady zmenu povinnosti platiť úhradu, zostáva zachovaný nárok platiť nižšiu sadzbu úhrady, ak zmenu povinnosti platiť úhradu oznámi vyberateľovi úhrady do 31. marca 2013. Ak platiteľ podľa prvej vety zmenu povinnosti platiť úhradu vyberateľovi úhrady v ustanovenej lehote neoznámi, sadzba úhrady sa určí z počtu zamestnancov platiteľa uvedeného k 1. januáru 2013 v evidencii platiteľov, ktorú vedie vyberateľ úhrady podľa § 9 ods. 1.

§ 13

(1) Výber a vymáhanie úhrady, ktorú bol platiteľ podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. povinný zaplatiť do 31. decembra 2012, ako aj vymáhanie iných pohľadávok, ktoré vznikli na základe nezaplatenia tejto úhrady, vykonáva od 1. januára 2013 Rozhlas a televízia Slovenska.

(2) Na výber a vymáhanie úhrady a iných pohľadávok podľa odseku 1 sa vzťahuje tento zákon.

(3) Rozhlas a televízia Slovenska je povinná vo všetkých súdnych konaniach podľa § 11 ods. 5 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré neboli k 31. decembru 2012 ukončené, podať návrh podľa § 80 Civilného sporového poriadku, aby vstúpila do konania ako účastník konania namiesto vyberateľa úhrady.

(4) Vyberateľ úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. je povinný odovzdať evidenciu platiteľov podľa § 9 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozhlasu a televízii Slovenska najneskôr do 15. januára 2013.

(5) Pohľadávky podľa odseku 1 a príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska získané vymožením pohľadávok podľa odseku 1 nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.24)

(6) Rozhlas a televízia Slovenska je povinná do 31. januára 2013 prijať rozhodnutie o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bola vyberateľom úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., s likvidáciou.

§ 13a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý do 31. decembra 2019 oznámil a preukázal vyberateľovi úhrady vznik alebo zmenu skutočnosti rozhodujúcej na určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2019, nie je povinný na vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2020 túto skutočnosť vyberateľovi úhrady opätovne oznámiť ani preukázať.

§ 13b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021

(1) Platiteľ, ktorý platil úhradu jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok podľa § 7 ods. 3 v znení účinnom do 30. júna 2021, ktorý sa nezhoduje s trvaním kalendárneho štvrťroka, kalendárneho polroka alebo kalendárneho roka, sa od 1. júla 2021 považuje za platiteľa, ktorý platí úhradu mesačne.

(2) Na povinnosť platiteľa podľa § 3 písm. b) preukazovať počet zamestnancov vo vzťahu k obdobiu pred 1. júlom 2021 sa vzťahuje právna úprava účinná do 30. júna 2021.

(3) Na vznik nároku na platenie úhrady len za jedno odberné miesto u platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach v období pred 1. júlom 2021 sa vzťahuje právna úprava účinná do 30. júna 2021.

§ 14 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z.


Čl. II

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena rady,“.

2. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Člena rady vymenovaného podľa § 5 ods. 1 písm. g) môže minister odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.“.

3. V § 9 ods. 1 písm. b) sa za slová „zdrojov fondu“ vkladá čiarka a slová „použitia finančných prostriedkov fondu“.

4. V § 12 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena dozornej komisie,“.

5. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Minister môže odvolať člena dozornej komisie vymenovaného ministrom aj bez uvedenia dôvodu.“.

6. V § 19 ods. 2 písm. g) sa vypúšťa slovo „fyzickým“.

7. V § 21 sa vypúšťa odsek 3.

8. V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

g) finančné dary, dobrovoľné príspevky,

h) iné príjmy.“.

9. V § 23 odsek 4 znie:

(4) Fond je povinný použiť najmenej 95 % sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), g) a h) na podpornú činnosť podľa tohto zákona.“.

10. V § 23 odsek 5 znie:

(5) Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku

a) najviac 5 % z celkovej sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), g) a h) a

b) príjmy podľa odseku 1 písm. c) a f).“.

11. V § 31 ods. 1 sa slovo „odvádza“ nahrádza slovami „je povinná platiť“.

Čl. III

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) prerokúva návrh zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „zmluva so štátom“) a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok, ktorý je totožný s rozpočtovým rokom, a zaujíma k nim stanovisko,“.

Doterajšie písmená i) až o) sa označujú ako písmená j) až p).

2. V § 8 ods. 1 písm. j) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“, slová „písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. g)“ a slová „písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „písm. h)“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

25) § 20f až 21 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 15 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:

b) predkladá rade na zaujatie stanoviska návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,

c) predkladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky spolu so stanoviskom rady návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,

d) uzatvára zmluvu so štátom a dodatok k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená e) až i).

5. V § 15 ods. 3 písm. i) sa slová „písm. f) a l)“ nahrádzajú slovami „písm. f) a m)“.

6. V § 18 ods. 4 písm. c) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“, slová „písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „písm. h)“ a slová „písm. f)“ sa nahrádzajú slovami „písm. i)“.

7. V § 18 ods. 4 písm. d) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

8. V § 18 ods. 4 písm. f) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

9. V § 19 ods. 6 prvej vete sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.

10. V § 19 ods. 13 písm. c) sa za slová „Rozhlasu a televízie Slovenska“ vkladajú slová „s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu Rozhlasu a televízie Slovenska s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom“.

11. V § 19 ods. 13 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) vyhodnotenie plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

12. V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:

a) úhrada za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska podľa osobitného predpisu,49)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

49) Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

13. V § 20 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. m),“.

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená c) až j).

14. V § 20 ods. 1 písm. f) sa slová „písmena a)“ nahrádzajú slovami „písmena b)“.

15. V § 20 ods. 1 písm. g) a i) sa slová „písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena d)“.

16. V § 20 ods. 1 písm. j) sa slová „až h)“ nahrádzajú slovami „až i)“.

17. § 21 vrátane nadpisu znie:

㤠21

Zmluva so štátom

(1) Zmluva so štátom sa uzatvára medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na päť rokov. Zmluva so štátom sa uzatvára v písomnej forme a obsahuje

a) záväzok Rozhlasu a televízie Slovenska v určenom rozsahu uskutočniť programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty alebo zabezpečiť vysielanie do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. m) a

b) záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. m).

(2) Presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom na príslušný rok sa upravujú v dodatku k zmluve so štátom. Dodatok k zmluve so štátom sa uzatvára v písomnej forme na jeden kalendárny rok.“.

18. V § 22 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka.“.

19. § 27a vrátane nadpisu a § 28a sa vypúšťajú.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. III devätnásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. b) a § 3 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 34 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z.

4) § 7 ods. 1 Zákonníka práce.

5) § 9 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) § 115 Občianskeho zákonníka.

8) § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8a) § 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

8aa) § 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8b) § 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8c) § 2 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) § 1 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10) § 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

11) § 1 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 537/2004 Z. z.

12) § 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13) § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.

14) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

15) § 4 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) Viedenský dohovor o diplomatických stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch).
Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch).

17) § 223 až 228a Zákonníka práce.

21) § 31 ods. 2 písm. x) zákona č. 251/2012 Z. z.

21a) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21b) § 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21c) § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

21d) § 12 až 23 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

21e) § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21f) § 15 písm. a) prvý a druhý bod, štvrtý až šiesty bod a trinásty bod, § 15 písm. b), § 16 písm. a) prvý a druhý bod, štvrtý až šiesty bod a trinásty bod, § 16 písm. b) a § 23b ods. 1 písm. d) prvý až štvrtý bod, jedenásty bod, štrnásty bod a šestnásty bod zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 190/2013 Z. z.

22) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23) § 4 ods. 1 a § 29 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24) Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac