Zmeny platiteľa úhrad

*
Neviem alebo nemám pridelené ev. číslo SIPO / VS
*
*
*
*
< Späť
Zvoľte ktoré údaje požadujete zmeniť: Zmenili ste nasledovné údaje:

Zmena sadzby

Odoslaním žiadosti o zmenu sadzby čestne vyhlasujem, že nemám príjem zo zárobkovej činnosti a nežijem s osobou zárobkovo činnou.

Zmena periodicity platieb

splatnosť mesačná
splatnosť 31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
splatnosť 31.1., 31.7.
splatnosť 31.1.

Zmena spôsobu úhrady

Upozorňujeme, že pre uplatnenie si polovičnej sadzby je potrebné danú skutočnosť oznámiť a preukázať, t.j. bez priložených dokumentov nebude možnosť žiadosť odoslať.
Potrebné doklady: doklad od Sociálnej poisťovne o rozhodnutí o poberaní dôchodkových dávok. V žiadosti o zmenu sadzby uveďte vaše rodné číslo.

Upozorňujeme, že pre uplatnenie si polovičnej sadzby je potrebné danú skutočnosť oznámiť a preukázať, bez priložených dokumentov nebude možnosť žiadosť odoslať.
Potrebné doklady: doklad od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi. V žiadosti o zmenu sadzby uveďte vaše rodné číslo.

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu zadanom v kontaktom formulári za účelom výberu úhrady a kontroly platenia úhrady. Pred odoslaním tohto formuláru som bol/a oboznámený/á zo strany RTVS s účelmi spracovania mojich osobných údajov a zároveň mi boli poskytnuté všetky informácie v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z..
Späť Pokračovať
< Späť
Dôvod odhlásenia sa z platenia úhrady:

Ukončenie odberu elektriny

Neviem EIC odberného miesta elektriny. (EIC kód je na faktúre alebo zmluve od dodávateľa elektriny)

ŤZP

Osoba s ŤZP bude overená v súčinnosti s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Meno

Adresa

Platím úhradu za dané odberné miesto elektriny pod iným VS / SIPO

Platím úhradu za iné odberné miesto elektriny pod iným VS / SIPO – viacnásobný odber

Platiteľ má povinnosť platiť úhradu za dané (vyzvané) odberné miesto elektriny kým si nesplní zákonnú povinnosť – oznámenie a preukázanie danej skutočnosti.

Odberateľ elektriny za ďalšie odberné miesto elektriny musí byť tá istá osoba ako osoba, ktorej bola zaslaná výzva.

Adresa odberného miesta

Upozorňujeme, že pre odhlásenie sa od platenia úhrady je potrebné danú skutočnosť oznámiť a preukázať, t.j. bez priložených dokumentov nebude možnosť žiadosť odoslať. Potrebné doklady:

  1. doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti (doložiť všetky strany z vyúčtovacej faktúry od dodávateľa elektriny - doklad o ukončení odberu elektriny musí obsahovať dátum ukončenia odberu elektriny, meno odberateľa elektriny, adresu odberného miesta elektriny), alebo
  2. doklad o zmene odberateľa elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti.

V prípade, že sa odhlasujete z dôvodu, že ste neboli odberateľom elektriny, doložte doklad preukazujúci reálneho odberateľa elektriny za odberné miesto elektriny.

Upozorňujeme, že pre uplatnenie si oslobodenia od platenia úhrady je potrebné danú skutočnosť oznámiť a preukázať, t.j. bez priložených dokumentov nebude možnosť žiadosť odoslať.

Potrebné doklady:
  • čitateľná kópia preukazu osoby ŤZP alebo rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Ak je platiteľ osoba ŤZP, k preukázaniu oslobodenia odberného miesta elektriny s adresou rozdielnou ako trvalé bydlisko slúži doklad od dodávateľa elektriny preukazujúci, že platiteľ je na danej adrese odberateľ elektriny.
  • Pokiaľ ste sa stali odberateľom elektriny v novom odbernom mieste elektriny, a máte v zmysle zákona nárok na oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu ŤZP, máte povinnosť danú skutočnosť oznámiť vyberateľovi úhrady. Potrebné doklady: Zmluva alebo faktúra od dodávateľa elektriny za nové odberné miesto elektriny, fotokópia preukazu osoby ŤZP popr. Rozhodnutie z ÚPSVaR a rodné číslo ŤZP osoby.

Upozorňujeme, že pre uplatnenie si nároku na neplatenie úhrady za ďalšie odberné miesto elektriny je potrebné danú skutočnosť oznámiť a preukázať, t.j. bez priložených dokumentov nebude možnosť žiadosť odoslať.


Potrebné doklady:
  • Evidenčné číslo SIPO alebo variabilný symbol (77xxx) pod ktorým platíte úhrady RTVS.
  • Zmluvy, faktúry alebo potvrdenia od Vášho dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny.
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu zadanom v kontaktom formulári za účelom výberu úhrady a kontroly platenia úhrady. Pred odoslaním tohto formuláru som bol/a oboznámený/á zo strany RTVS s účelmi spracovania mojich osobných údajov a zároveň mi boli poskytnuté všetky informácie v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z..
Späť Pokračovať

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac