Oznámenie o kontrole platenia úhrady

Ak Vám bol zaslaný list „Oznámenie o kontrole platenia úhrady“, RTVS ako vyberateľ úhrady v súčinnosti s dodávateľom elektriny kontrolou zistil, že Vás neeviduje v evidencii platiteľov úhrady s údajmi, ktoré sú uvedené v liste. Bližšie informácie a pokyny: Oznámenie o kontrole platenia úhrady.

Zamestnávatelia

Využite kontaktný formulár pre Zamestnávateľov

Kontakt - domácnosti

Pre kontaktovanie vyberateľa úhrady emailom použite Kontaktný formulár

Telefón:

Tel.: 02 / 323 333 22

Upozorňujeme, že telefonicky nie je možné vykonať zmenu ani odhlásenie, máte povinnosť dané skutočnosti preukázať zaslaním potrebných písomností. Akékoľvek úkony je možné vykonať online.   

Operátori sú k dispozícii každý pracovný deň 8:00 - 15:00. 

Adresa na zasielanie písomností:

Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor výberu úhrad
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Upozornenie: V prípade zaslania listu, uveďte svoje evidenčné číslo SIPO (začína sa 0 alebo 8, alebo 9) alebo variabilný symbol (začína sa 77). List píšte čitateľne a prehľadne. 


Pracovisko pre styk s verejnosťou:

Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 14:00 
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 14:00 

Preventívne opatrenia RTVS proti šíreniu koronavírusu COVID-19 

RTVS oznamuje občanom,

že na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR na celom území SR a v záujme zamedzenia a zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 a ochrany verejného zdravia (§ 12 ods. 1 a § 48 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zavádzame obmedzenie styku a osobného kontaktu verejnosti so zamestnancami RTVS na klientskom centre “Úhrady za služby verejnosti“.

Na stránkovom pracovisku pri vstupe do budovy je umiestnená viditeľne označená schránka na odovzdávanie dokladov s cieľom obmedziť pohyb návštev na tomto pracovisku.

Žiadame platiteľov úhrady, aby všetky žiadosti a nahlásenia vzniku, zmeny alebo zániku povinnosti platiť úhradu zrealizovali online prostredníctvom tejto web stránky, prípadne vhadzovali do schránky bez ďalšej osobnej návštevy pracoviska.

Všetky takto odovzdané žiadosti budú riadne spracované.

Ak sú potrebné ďalšie informácie k riešeniu Vášho prípadu, odporúčame elektronické kontaktovanie RTVS prostredníctvom online formuláru na stránke www.uhrady.rtvs.sk, korešpondenčný alebo telefonický kontakt. 

Ďakujeme za pochopenie.

Tieto opatrenia budú platiť až do odvolania.
Nový platiteľ

Prihlásenie sa na platenie úhrady RTVS. 

Viac

Zmena

Ak potrebujete zmeniť údaje alebo  výšku či periodicitu úhrad.

Viac

Odhlásenie

Pokiaľ ste oslobodený od platenia úhrady.

Viac

Elektronická pošta - domácnosti

V prípade zaslania žiadosti alebo otázky ohľadom platenia úhrady, využite kontaktný formulár

Časté otázky

Do pozornosti dávame sekciu Časté otázky, ktoré vám môžu pomôcť pri kontaktovaní vyberateľa úhrady RTVS.

Číslo účtu vyberateľa úhrady:

Úhrada sa poukazuje na účet vyberateľa úhrady RTVS:

číslo účtu: 7000 333 333/ 8180
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol: Váš variabilný symbol
konštantný symbol: 0558.
SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: variabilný symbol (VS) alebo evidenčné číslo SIPO, pod ktorým platíte úhradu RTVS. 

Pri platbách realizovaných cezhraničným prevodom v prospech účtu Štátnej pokladnice je nutné z dôvodu identifikácie platby doručiť avízo o vykonanom platobnom príkaze - prevodu finančných prostriedkov s uvedením Vášho variabilného symbolu.

Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Zákon o ochrane osobných údajov

Kontaktný formulár - Iná otázka

Pre urýchlenie komunikácie s RTVS, odbor výberu úhrad, využite nasledovný kontaktný formulár.

Uveďte Vaše evidenčné číslo SIPO pod ktorým platíte úhradu RTVS alebo variabilný symbol (77xxx) pre jednoznačnú identifikáciu platiteľa úhrad. (V prípade, že evidenčné číslo SIPO / VS nemáte pridelené, označte možnosť "Nemám pridelené ev. číslo SIPO / VS". 

Upozornenie: pre zaslanie žiadosti o zmenu dávame do pozornosti sekciu venovanú zmene platiteľa

Právnícké osoby, zamestnávatelia: Kontaktný formulár - Zamestnávatelia

Časté otázky

Pred odoslaním formuláru odporúčame si prečítať časté otázky.

Upozornenie

Upozorňujeme, že z dôvodu ochrany osobných údajov vyberateľ úhrady neposkytuje informácie o platiteľoch úhrady neoprávneným osobám. Ak požadujete informácie o tretích osobách, priložte sken notársky overeného splnomocnenia. 

Maximálna veľkosť jednej prílohy odoslanej cez kontaktný formulár je 2MB. 

*
Nemám pridelené ev. číslo SIPO / VS
*
*
*
Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby prostredníctvom vyplnenia on-line kontaktného formulára na webovej stránke rtvs.sk., a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Podrobné informácie nájdete na rtvs.org. Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uverejnenom a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení, zverejnenými na uhrady.rtvs.sk/gdpr.
Späť Odoslať